Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities 1.1

In deze voorwaarden worden de hierna met een hoofdletter aangeduide termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: Afnemer: iedere (rechts)persoon die met De Buurtboer een Overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst af te sluiten;

Dag: kalenderdag;
De Buurtboer: De Buurtboer B.V., gevestigd te Amsterdam, alsmede aan haar gelieerde ondernemingen;
Levering: het in het bezit stellen van één of meer Producten, respectievelijk het in de macht brengen daarvan van Afnemer, dan wel de voltooiing van de dienstverlening, onder welke titel dan ook;
Offerte: het Schriftelijk aanbod van De Buurtboer om tegen een bepaalde prijs Producten en/of diensten te leveren;
Order: alle Schriftelijk aan De Buurtboer verstrekte opdrachten van Afnemer betreffende de Levering van Producten en/of het verrichten van diensten;
Overeenkomst: de Schriftelijk vastgelegde afspraken tussen De Buurtboer en Afnemer, betreffende de Levering van Producten en/of diensten;
Partij(en): De Buurtboer en Afnemer individueel of gezamenlijk;
Producten: lunchproducten, fruit, levensmiddelenpakketten en aanverwante producten, alsmede bijbehorend verpakkingsmateriaal;
Schriftelijk: per post, per fax en/of per e-mail;
Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van De Buurtboer B.V.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen en Orders geplaatst door Afnemer en op alle Offertes die door De Buurtboer aan Afnemer worden gedaan, alsmede op elke Overeenkomst waarbij De Buurtboer Producten en/of diensten levert aan Afnemer.

2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, Schriftelijk is overeengekomen tussen De Buurtboer en Afnemer.

2.3 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.

2.4 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of anderszins onafdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in goed overleg onderhandelen over een nieuwe bepaling ter vervanging van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling, die zoveel mogelijk de strekking van de ongeldige of onafdwingbare bepaling volgt.

2.5 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van Afnemer wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Door het enkele feit van het aangaan van een Overeenkomst, doet Afnemer afstand van eventueel zijnerzijds bestaande algemene voorwaarden, zodat op alle Overeenkomsten uitsluitend onderhavige Voorwaarden van toepassing zijn.

2.6 Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden.

Artikel 3. Offertes, totstandkoming en wijziging Overeenkomst

3.1. Alle Offertes van De Buurtboer zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde tot vijf (5) Dagen na ontvangst van aanvaarding van de Offerte worden herroepen. Dit kan tevens indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. De Offerte vervalt indien het Product waarop de Offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.2 Het herroepingsrecht voor Afnemer/consument bij internetbestellingen wordt uitgesloten, gelet op de aard en bederfelijkheid van de Producten. Bij levering van diensten via het internet besteld, heeft Afnemer/consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien (14) Dagen, ingaande op de Dag van het aangaan van de Overeenkomst.

3.3 Van de door De Buurtboer gedane Offertes maken deel uit- met name ook wat betreft het in het vorige lid bepaalde – ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op de Offertes betrekking hebben.

3.4 Indien een Order door Afnemer volgt naar aanleiding van een Offerte van De Buurtboer, dan komt de Overeenkomst tot stand doordat De Buurtboer de Order van Afnemer Schriftelijk aanvaardt of een begin met de uitvoering van de Order maakt. Voor zover de Overeenkomst tot stand komt doordat De Buurtboer een begin met de uitvoering van de Order maakt, geldt de factuur van De Buurtboer tevens als orderbevestiging.

3.5 Indien een Order door Afnemer wordt geplaatst zonder een daaraan voorafgaande Offerte van De Buurtboer, dan komt de Overeenkomst tot stand, indien hetzij binnen zeven (7) Dagen na verzending van de Order de door De Buurtboer getekende (kopie- )opdrachtbevestiging door Afnemer wordt ontvangen, hetzij doordat De Buurtboer binnen deze termijn overeenkomstig de Order uitvoering geeft aan de Order. De Overeenkomst komt alsdan tot stand op het moment van ontvangst van de (kopie-)opdrachtbevestiging of op het moment van aanvang van uitvoering van de Order.

3.6 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van De Buurtboer, of namens De Buurtboer gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden De Buurtboer slechts indien en voor zover deze door daartoe bevoegde personen Schriftelijk door De Buurtboer zijn bevestigd.

3.7 De Buurtboer is bevoegd om, indien dit noodzakelijk dan wel wenselijk wordt geacht voor een juiste uitvoering van de verstrekte Order, bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De in een Overeenkomst vermelde prijs is vast en uitgedrukt in Euro’s en is exclusief BTW en exclusief koerierskosten.

4.2 De Buurtboer is bevoegd om wijzigingen in kostprijzen, zoals onder meer prijzen van (grond)stoffen, hulpmiddelen, arbeidskosten, valutakoersen, belastingen, heffingen of andere overheidsmaatregelen aan Afnemer door te berekenen. Bij een eventuele prijswijziging zal De Buurtboer Afnemer daaromtrent berichten.

4.3 Afnemer heeft na kennisgeving van de aanpassing van de prijzen, zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel, het recht de Overeenkomst te ontbinden, indien de aanpassing van de bedongen prijs door De Buurtboer plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst. Ontbinding door Afnemer dient Schriftelijk te geschieden binnen één (1) week na kennisgeving van een aanpassing van de prijs. Indien Afnemer de Overeenkomst niet binnen vijf (5) Dagen na kennisgeving omtrent aanpassing van de prijs Schriftelijk heeft ontbonden, worden Partijen geacht omtrent de door De Buurtboer meegedeelde prijsverhoging overeenstemming te hebben bereikt.

Artikel 5. Betaling

5.1 De Buurtboer is gerechtigd de Producten en/of diensten op het moment van Levering, als bedoeld in artikel 6 (Levering, risico en levertijd), te factureren. Ontvangst van de factuur kan geschieden middels e-mail en/of elektronisch dataverkeer.

5.2 Afnemer dient de factuur van De Buurtboer te betalen via automatische incasso, overschrijving of iDEAL. Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, vindt betaling plaats middels automatische incasso. Afnemer zal daartoe een machtigingsformulier ondertekend retourneren. Afnemer staat ervoor in dat op de datum van afschrijving voldoende saldo op de rekening staat. In geval van overschrijving, dient Afnemer de factuur van De Buurtboer binnen veertien (14) Dagen na factuurdatum te betalen op een door De Buurtboer aangewezen bank- of girorekening. Indien het factuurbedrag niet binnen veertien (14) Dagen na factuurdatum is betaald, dan wel door De Buurtboer kan worden afgeschreven van de rekening van Afnemer, wordt het te betalen factuurbedrag verhoogd met administratie- en incassokosten van 15% over het verschuldigde bedrag, onverminderd het recht van De Buurtboer om, indien de betaling ook daarna niet afgeschreven kan worden, de werkelijke kosten om tot incasso van het verschuldigde factuurbedrag te komen op Afnemer te verhalen en haar andere uit de wet voortvloeiende rechten uit te oefenen.

5.3 Betaling dient te geschieden in Euro´s zonder aftrek van enige korting, bankkosten of verrekening, tenzij vooraf Schriftelijk anders is overeengekomen.

5.4 Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan De Buurtboer te melden.

5.5 De Buurtboer behoudt zich het recht voor, indien dit om welke reden dan ook gewenst is, vooruitbetaling of andere vorm van zekerheid, dan wel onmiddellijke betaling in contanten te verlangen. Weigering van Afnemer om de verlangde zekerheid te stellen, geeft De Buurtboer het recht de Overeenkomst te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding jegens Afnemer verplicht te zijn, onverminderd het recht van De Buurtboer tot volledige schadevergoeding.

5.6 Indien Afnemer niet binnen de door De Buurtboer gestelde termijn de in lid 4 van dit artikel genoemde zekerheid verstrekt, heeft De Buurtboer het recht haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, onverminderd haar overige rechten voortvloeiende uit de Overeenkomst en de Voorwaarden, totdat Afnemer geheel aan zijn verplichting tot het stellen van zekerheid heeft voldaan. Voormelde opschorting laat de verplichtingen van Afnemer onverlet.

5.7 In het geval dat Afnemer zijn betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, dan is hij gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente nadat hij door De Buurtboer Schriftelijk een termijn van zeven (7) Dagen heeft verkregen om zijn verplichtingen alsnog na te komen.

Artikel 6. Levering, risico en levertijd

6.1 De Buurtboer levert de Producten en/of diensten in de overeengekomen vorm, hoeveelheid en kwaliteit op de overeengekomen datum van Levering op de overeengekomen bestemming. Als plaats van Levering geldt het adres dat Afnemer aan De Buurtboer kenbaar heeft gemaakt. In het geval dat er sprake is van Levering van diensten, dan geldt het moment waarop de dienstverlening is voltooid als moment van Levering.

6.2 De door De Buurtboer opgegeven levertijden gaan in op de Dag waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de Order in het bezit zijn van De Buurtboer. Levertijden worden bij wijze van benadering verstrekt. De opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk is overeengekomen dat de levertermijn fataal is. De Buurtboer is te allen tijde gerechtigd de Producten en/of diensten vóór de opgegeven leverdatum aan Afnemer te leveren. Bij niet tijdige Levering dient de Afnemer De Buurtboer terstond te informeren en in ieder geval Schriftelijk te bevestigen. Indien vervolgens niet alsnog binnen twee (2) uur na opgegeven levertijd is geleverd, heeft Afnemer het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Afnemer heeft evenwel nimmer aanspraak op enige boete of schadevergoeding.

6.3 Ingeval De Buurtboer transportmaterieel, waaronder begrepen doch niet beperkt tot rolcontainers, kunststof kratten, houten kisten, koeltassen en/of leenemballage ter beschikking stelt voor de Levering, zal Afnemer dit transportmaterieel bij de eerstvolgende Levering aan De Buurtboer retourneren, bij gebreke waarvan De Buurtboer gerechtigd is kosten in rekening te brengen. Daarnaast is De Buurtboer gerechtigd aan Afnemer een redelijke vergoeding voor het ter beschikking gestelde transportmaterieel in rekening te brengen. De Buurtboer blijft te allen tijde eigenaar van het door haar ter beschikking gestelde transportmaterieel. Indien De Buurtboer Afnemer middels een afleverbon een overzicht verstrekt van het transportmaterieel dat Afnemer volgens De Buurtboer nog onder zich heeft, dient Afnemer binnen zeven (7) Dagen na ontvangst eventueel Schriftelijk te reclameren over de juistheid van het betreffende door De Buurtboer verstrekte overzicht, bij gebreke waarvan het recht van Afnemer om over dit overzicht te reclameren is komen te vervallen; het door De Buurtboer verstrekte overzicht is alsdan bindend tussen Partijen.

6.4 Indien tijdens of na de Levering van de Producten schade ontstaat aan het transportmaterieel als voornoemd, is De Buurtboer gerechtigd deze schade in rekening te brengen aan Afnemer. Indien naar het uitsluitende oordeel van De Buurtboer er sprake is van onherstelbare schade of indien sprake is van verlies, heeft De Buurtboer het recht aanspraak te maken op de vervangingswaarde van het desbetreffende transportmaterieel. Onder verlies wordt tevens verstaan de situatie waarin transportmaterieel niet bij de eerstvolgende Levering aan De Buurtboer is geretourneerd.

6.5 Het is Afnemer niet toegestaan om zonder Schriftelijke toestemming van De Buurtboer door De Buurtboer ter beschikking gesteld transportmaterieel voor eigen gebruik aan te wenden. 6.6 Indien de Levering in gedeelten geschiedt, is De Buurtboer gerechtigd iedere Levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van de geleverde Producten gaat pas op Afnemer over, zodra deze aan zijn betalingsverplichtingen uit de aan de Levering ten grondslag liggende Overeenkomst en eerder gesloten overeenkomsten, inclusief eventuele schadevergoeding, kosten, rente en boete, heeft voldaan. Bij niet voldoen aan de betalingsverplichtingen of, indien er gegronde vrees bestaat dat Afnemer zulks niet zal doen, is De Buurtboer op ieder moment gerechtigd de Producten terug te nemen.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten en overige rechten

8.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op al hetgeen krachtens een Overeenkomst ter beschikking is gesteld aan Afnemer, zoals onder andere tekeningen, materialen en andere roerende zaken, berusten uitsluitend bij De Buurtboer. Afnemer krijgt uitsluitend het – niet overdraagbare – recht hetgeen door De Buurtboer in het kader van een Overeenkomst aan hem ter beschikking is gesteld gedurende de duur van de Overeenkomst te gebruiken ter uitvoering van de tussen De Buurtboer en Afnemer gesloten Overeenkomst(en).

8.2 Het is Afnemer niet toegestaan, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van De Buurtboer, de handelsnaam, het merk, de modellen etc. van De Buurtboer te gebruiken.

Artikel 9. Klachten

9.1 Afnemer dient de geleverde Producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde Producten onjuiste, ondeugdelijk of incompleet zijn, dan dient Afnemer De Buurtboer hierover Schriftelijk in te lichten op de datum van Levering vóór 18.00 uur. Afwijkingen als bedoeld onder 10.1 kunnen nimmer een klacht opleveren.

9.2 Klachten met betrekking tot onvolkomenheden die eerst bij gebruik kunnen blijken (en bij Levering derhalve niet zichtbaar zijn) dienen terstond na constatering van de betreffende onvolkomenheid te worden ingediend, doch uiterlijk binnen twee (2) Dagen na Levering. Na het verstrijken van deze termijnen wordt Afnemer geacht de Producten, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten door De Buurtboer niet meer in behandeling genomen. De klacht kan slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van Producten, die zich nog bevinden in de staat waarin ze zijn geleverd.

9.3 Een klacht geeft Afnemer niet het recht zijn (betalings)verplichtingen jegens De Buurtboer op te schorten en/of zich op verrekening te beroepen.

9.4 Retournering van de Producten is slechts toegestaan na voorafgaande Schriftelijke toestemming van De Buurtboer, onder nader door De Buurtboer te bepalen voorwaarden. Bij retournering zonder toestemming van De Buurtboer geschiedt verzending, alsmede opslag van de zaken voor rekening en risico van Afnemer.

Artikel 10. Garantie

10.1 De Buurtboer staat ervoor in dat op het moment van Levering de Producten en/of diensten beantwoorden aan de overeengekomen aantallen en soorten en de ter zake toepasselijke productspecificaties zoals opgenomen in de Overeenkomst. De Buurtboer behoudt zich het recht voor binnen een redelijke tolerantie (redelijk met inachtneming van hetgeen in de branche gebruikelijk wordt geacht) af te wijken van de bedongen aantallen, maten en gewichten, zonder dat Afnemer recht heeft op levering of terugzending van de verschillen tussen het geleverde en het bedongene, noch bestaat alsdan een recht voor Afnemer tot het vorderen van schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

10.2 De garantie houdt uitsluitend in dat De Buurtboer verplicht is tot, naar haar eigen keuze, het alsnog leveren van de ontbrekende Producten, het vervangen van de geleverde Producten, dan wel de Producten terug te nemen en Afnemer te crediteren voor het desbetreffende factuurbedrag, alsmede de kosten gerelateerd aan het terugzenden van deze Producten te vergoeden. In geen geval is De Buurtboer gehouden tot enig verdere verplichting, waaronder vergoeding van andere kosten, schade en/of rente. In het geval van diensten, zullen de te verrichte diensten geheel of gedeeltelijk opnieuw worden uitgevoerd.

10.3 Overige voorwaarden en garanties met betrekking tot de kwaliteit of de geschiktheid voor het voorgenomen gebruik van de Producten en/of diensten zijn eerst van toepassing, indien die tussen Partijen Schriftelijk zijn overeengekomen.

10.4 De garantie zoals genoemd in dit artikel geldt niet indien de geleverde Producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden/zijn behandeld of in strijd met de aanwijzingen van De Buurtboer en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1 Alle aansprakelijkheid van De Buurtboer jegens Afnemer is beperkt tot nakoming van de in artikel 10 opgenomen garantieverplichting.

11.2 De Buurtboer is in geen geval aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik door Afnemer of derden van de Producten en/of diensten, tenzij te wijten aan een gebrek waarvoor De Buurtboer aansprakelijk is uit hoofde van de niet nakoming van de verstrekte garantie dan wel uit hoofde van productaansprakelijkheid.

11.3 Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, waaronder begrepen omzet- en winstderving, geleden verlies, verlies van marktaandeel, productiestagnatie, gedane investeringen, verworven goodwill, reputatieschade etc., wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten.

11.4 Indien en voor zover ondanks het bepaalde in lid 1, 2 en 3 van dit artikel op De Buurtboer toch enige aansprakelijkheid rust, uit welken hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal EUR 50.000,- (zegge: vijftigduizend euro) per schadegeval en maximaal EUR 150.000,- (zegge: honderdvijftigduizend euro) per kalenderjaar.

Artikel 12. Overmacht

12.1 In geval door omstandigheden die niet aan De Buurtboer, haar personeel en/of door haar ingeschakelde derden zijn toe te rekenen als bedoeld in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek, waaronder in ieder geval – maar niet limitatief – wordt verstaan: oorlog en daarmee vergelijkbare situaties, overheidsmaatregelen, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, transportmoeilijkheden, waaronder vertragingen aan landgrenzen, door De Buurtboer onvoorziene technische complicaties, stagnatie door vorstverlet en andere weersinvloeden, brand, ontploffing, andere ernstige storingen in het bedrijf van De Buurtboer en de omstandigheid dat De Buurtboer een prestatie van een derde die van belang is in verband met de door De Buurtboer te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt, en De Buurtboer hierdoor niet in staat is haar verplichtingen na te komen, is De Buurtboer niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding. De Buurtboer kan, te harer keuze, of aan Afnemer berichten dat zij de Overeenkomst ontbonden acht, of de Overeenkomst op een in nader overleg vast te stellen tijdstip alsnog uitvoeren.

Artikel 13. Beëindiging

13.1 Indien Afnemer enige verplichting jegens De Buurtboer – na een Schriftelijke ingebrekestelling door De Buurtboer – niet, niet volledig of niet tijdig heeft voldaan, aan hem surseance van betaling is verleend of een aanvraag daartoe is gedaan, hij in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is gedaan of hij een besluit tot liquidatie heeft genomen, is hij van rechtswege in verzuim, zijn alle vorderingen van De Buurtboer direct opeisbaar en is daarover wettelijke handelsrente (art. 6:119a jo art. 6:120 BW) verschuldigd vanaf dat moment of de eerdere vervaldag. Afnemer dient daarbij tevens aan De Buurtboer te voldoen alle buitengerechtelijke kosten die De Buurtboer maakt, minimaal gelijk aan 15% van de uitstaande vorderingen, een en ander onverminderd zijn aanspraak op eventuele gerechtelijke kosten.

13.2 Tevens heeft De Buurtboer in een dergelijk geval het recht de (verdere) uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten of de lopende Overeenkomst en eventuele andere met Afnemer gesloten Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd zijn overige rechten en zonder tot enige vergoeding jegens Afnemer verplicht te zijn. Voormelde opschorting laat de verplichtingen van Afnemer onverlet.

13.3 In geval van beëindiging c.q. het einde van een Overeenkomst zal Afnemer alle (vertrouwelijke) informatie, die hij in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst ter beschikking heeft gekregen van De Buurtboer direct retourneren, zowel originelen als kopieën.

Artikel 14. Restbepalingen

14.1 Afnemer kan niet de (rechten en plichten voortvloeiende uit de) Overeenkomst geheel, noch gedeeltelijk overdragen, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van De Buurtboer.

14.2 Afnemer is niet gerechtigd om zijn verplichtingen jegens De Buurtboer op te schorten en enig retentierecht uit te oefenen op zaken die eigendom van De Buurtboer zijn of waarop De Buurtboer op een of ander wijze aanspraak heeft. Evenmin is Afnemer tot verrekening gerechtigd.

14.3 De Buurtboer houdt zich aan de wet- en regelgeving betreffende privacy. Door middel van het aangaan van een Overeenkomst met De Buurtboer geeft Afnemer toestemming zijn gegevens op te slaan en te gebruiken conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

14.4 De Buurtboer kan een met Afnemer gesloten duurovereenkomst te allen tijde zonder opgave van redenen Schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

14.5 Van toepassing is de laatst overhandigde dan wel toegezonden versie van deze Voorwaarden.

14.6 De Buurtboer is bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding, behalve ten aanzien van voor die datum gesloten Overeenkomsten. De Buurtboer zal de gewijzigde Voorwaarden tijdig aan Afnemer toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens Afnemer in werking, zodra hem de wijziging is medegedeeld of kenbaar geworden, behalve ten aanzien van voor die datum gesloten Overeenkomsten.

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op de rechtsverhouding tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (Convention on International Sales of Goods 1980).

15.2 Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met een Overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde Rechtbank Amsterdam, onverminderd het recht van Afnemer een geschil voor te leggen aan de Rechtbank in het arrondissement waar Afnemer gevestigd is.

15.3 Indien Afnemer een consument is geldt in aanvulling op lid 2 van dit artikel het volgende. Indien De Buurtboer een beroep doet op dit artikel en aan Afnemer/consument schriftelijk aangeeft de beslechting van een geschil voor te willen leggen aan de bevoegde Rechtbank te Amsterdam, dient Afnemer binnen één (1) maand Schriftelijk aan De Buurtboer te laten weten als hij het geschil aan de rechter wenst voor te leggen die volgens de wet bevoegd is, bij gebreke waarvan de bevoegde Rechtbank te Amsterdam bevoegd is. De Buurtboer, Amsterdam 1 mei 2014.

Als u doorsurft op deze website, gaat u akkoord met de plaatsing van cookies. Meer informatie Deze melding verbergen